Cầu cho Linh hồn Giuse Maria Phạm Vinh Tân

                                    Xin cầu cho Linh hồn Giuse Maria Phạm Vinh Tân mới được Chúa gọi về ngày 26 tháng 7 năm 2017

                                                                      Cáo Phó – Linh hồn Giuse Phạm Vinh Tân