THAM DỰ TUẦN THÁNH VỚI ĐTC PHANXICO

THAM DỰ TUẦN THÁNH VỚI ĐỨC THÁNH CHA

 

 

Chúa Nhật Lễ Lá - Ngày 05/04, lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/0U0lcnet1HI

Thứ Năm Tuần Thánh - Ngày 09/04, lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc 

Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày 10/04: Lễ lúc 6:00 giờ chiều ở Roma (California/Seattle...10:00 pm, Texas/Oklahoma: 12:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 1:00 pm) 

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc  
   

Đàng Thánh Giá tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm) 

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/uPV4V1v-Zz4

Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh - Ngày 11/04, Lễ Vọng Phục Sinh lúc 9:00 giờ tối ở Roma (California/Seattle...1:00 pm, Texas/Oklahoma...3:00 pm; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia...4:00 pm)  

Theo dõi ở cái link nàyhttps://www.youtube.com/watch?v=5YceQ8YqYMc

 

Chúa Nhật Phục sinh - Ngày 12/04 vào lúc 11:00 giờ sáng ở Roma (California/Seattle... 3:00 am; Texas/Oklahoma... 5:00 am; Virginia/New York/Maryland/Philadelphia... 6:00 am)

          Sau lễ Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi theo truyền thống.

Theo dõi ở cái link có thuyết minh bằng Việt ngữ nàyhttps://youtu.be/wg7oDVeP8hs