THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC OKC.

 

   1- Cuối tuần này Cha xứ vẫn chưa dâng lễ Livestream Chúa Nhật được vì vẫn còn mệt. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho ngài chóng bình phục.

   2- Thư Cha Chánh xứ Gregory Việt Nguyễn gởi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Anrê Dũng Lạc: