Tuần Thánh

                                     CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

                                 MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM 2017


 

THỨ HAI 10-4-2017: 5:30 chiều:   Ngắm 5 sự Thương khó Chúa Giêsu sau đó Thánh lễ.

THỨ BA  11-4-2017 : 6:00 chiều:   Lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chánh Tòa.

                                                          ( Không có Lễ chiều tạ Giáo xứ )

THỨ TƯ 12-4-2017 : 5:30 chiều:   Ngắm 5 sự T.khó Chúa Giê su sau đó T.lễ.

THỨ NĂM 13-4-2017: KỶ NIỆM CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ VÀ CHỨC LINH MỤC.

5:30 Chiều:      Ngắm 5 sự Thương khó Chúa Giêsu .

7:00 tối      :     Thánh lễ và Nghi thức Rửa chân.

                         Sau Thánh lễ: Các Tông Đồ, T.tác viên và các em giúp lễ kiệu Mình Thánh Chúa. Sau đó Chầu                            Thánh Thể.

CHƯƠNG TRÌNH CHẦU LƯỢT

Từ 8:30 tối - 9:15 tối     :   Chầu Thánh Thể ( chung Giáo xứ)

Từ  9:15 tối - 10:00 tối  :   GK1 + GK3 + GK4

Từ 10:00 tối- 10:45 tối  :   GK2 + GK7

Từ 10:45 tối - 11:30 tối  :   GK5 + GK6

THỨ SÁU 14-4-2017

10:00 Sáng   : Viếng Đàng Thánh giá trọng thể tại Thánh đường.

6:00  chiều   :  Nghi thức phụng vụ của Giáo hội tại Thánh đường

                        Sau đó cử hành nghi thức Á phụng vụ. Đọc Đoạn Đóng đanh. Ngắm 15 sự Thương Khó Đức                               Chúa Giêsu .

                        Rước Quan tài Chúa về Mồ Chúa tại Hội trường phụ.

                        Hôn chân Chúa.

THỨ BẢY 15-4-2017:

9:00 sáng  :    Ngắm dấu đanh và mở cửa Mồ Chúa và viếng xác cho đến 4:00 chiều.

8:30 tối     :    ĐẠI LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT 16-4-2017:   MỪNG CHÚA PHỤC SINH